Boekingsvoorwaarden

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

 

§ 6 Aansprakelijkheid.

6.1 MoveOut zal zo zorgvuldig als in de gegeven omstandigheden in redelijkheid mag worden verwacht de belangen van de opdrachtgever en de reiziger in acht nemen.

6.2 MoveOut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverleners bij de uitvoering van de diensten, noch voor de juistheid van de door deze dienstverleners verstrekte informatie, waaronder ook begrepen de juistheid van door of namens deze dienstverleners afkomstige foto’s, foldermateriaal en/of ander voorlichtingsmateriaal. Voor financieel onvermogen van de dienstverlener is MoveOut niet aansprakelijk.

6.3 Indien MoveOut toerekenbaar tekortschiet is zijn aansprakelijkheid voor schade van de opdrachtgever en/of de reiziger beperkt tot éénmaal de op de factuur genoemde bemiddelingssom. Indien de overeenkomst dienaangaande ontbonden wordt zal MoveOut daarenboven de eventueel vooruitbetaalde gelden restitueren.

6.4 MoveOut is niet aansprakelijk voor vertragingen die de reiziger oploopt en de eventueel daaruit voortvloeiende schade ten gevolge van welke oorzaak dan ook. Onder andere valt hieronder vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel; weersomstandigheden; drukte in het verkeer; stakingen, en/of blokkades; het missen van aansluitingen; overboekingen; wijzigingen in de reis aangebracht door de dienstverlener; annulering door de dienstverlener. MoveOut zal wel, eventueel door middel van de aanwezige begeleiding, trachten de problemen op te lossen die zijn ontstaan door de opgelopen vertraging en gemiste reisonderdelen.

6.5 Alle reizigers dienen zelf een reisverzekering voor actieve vakanties af te sluiten. Bij twijfel of afwezigheid van een soortgelijke verzekering moet u MoveOut daarvan op de hoogte stellen. MoveOut is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag en het handelen van individuele reizigers.

6.6 De in deze paragraaf opgenomen uitsluitingen en beperkingen gelden mede ten behoeve van het bestuur, het personeel en de begeleiding van de MoveOut.

§ 7 Betaling.

7.1 Alle facturen dienen, tenzij anders vermeld, binnen veertien dagen aan MoveOut op de door hem aangegeven wijze te zijn voldaan.

7.2 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Voorts is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en die ter verkrijging van betaling buiten rechte, begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van 70 euro.

§ 8 Klachten.

8.1 Klachten over een door MoveOut ge­maakte reser­vering kunnen tot ui­terlijk één maand na afloop van de gereser­veerde dienst of, als de reis geen door­gang heeft gevon­den, tot één maand na de oor­spronke­lijke ver­trekda­tum ge­noemd in de reis­be­schei­den, bij MoveOut worden inge­diend.

8.2 Klachten over door MoveOut verstrekte ad­viezen en informatie, moeten binnen één maand na kennis­name door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schrif­telijk en gemoti­veerd bij MoveOut worden inge­diend.

§ 9 Toepasselijk recht.

9.1 Op alle geschillen die ontstaan tussen MoveOut en de opdrachtgever en/of reiziger is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Tenzij MoveOut anders verkiest of de Wet dwingend voorschrijft dat een andere rechter bevoegd is, zal de rechter waar de woonplaats van MoveOut is gevestigd, bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen.

9.3 Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft ge­vonden, één jaar na de oorspronke­lijke vertrekda­tum), danwel indien de klacht betrek­king heeft op de dienstverlening door de reisagent één jaar na deze dienstverlening.

Pagina´s: « Vorige 1 2