Boekingsvoorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied.

1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen MoveOut enerzijds en haar opdrachtgever(s) anderzijds.

§ 2 Begripsbepalingen.

2.1 MoveOut: degene die informatie verstrekt en adviezen geeft op het gebied van reizen zulks in de ruimste zin des woords, alsmede bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden betreffende dienstverlening op het gebied van reizen (de dienstverlener).
De algemene en Aardwetenschappelijke reisbegeleiding wordt door MoveOut of haar medewerkers uitgevoerd. Ter plaatse kan het nodig zijn specialistische reisleiders of gidsen te bespre­ken voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van de reis. Dit zijn geen medewerkers van MoveOut, maar dienstverleners (lid 4).

2.2 Opdrachtgever: degene die aan MoveOut opdracht geeft diensten te verlenen op het gebied van reizen.

2.3 Reiziger: de natuurlijk persoon te wiens behoeve de overeenkomst met MoveOut en/of de dienstverlener wordt aangegaan.

2.4 Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer of verlener van andere diensten, met wie de opdrachtgever door middel van bemiddeling door MoveOut een overeenkomst aangaat. De dienstverlener is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten.

§ 3 Opdracht.

3.1 De inhoud van de dienstverlening van MoveOut kan bestaan uit het informeren en het adviseren van de opdrachtgever, alsmede het ten behoeve van de opdrachtgever bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener.

3.2 In geval een bevestiging aan de opdrachtgever wordt verstrekt, geldt deze als bewijs voor de inhoud van de overeenkomst(-en), onverminderd het bepaalde in 3.2.

3.3 De opdrachtgever is zowel jegens MoveOut als jegens de uiteindelijke dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening.

§ 4 Informatievoorziening.

4.1 De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en/of eventuele andere reizigers verstrekken aan MoveOut, waaronder adressen en telefoonnummers van degenen die in geval van een calamiteit geïnformeerd dienen te worden.

4.2 De tarieven van diensten kunnen afhankelijk van de voorwaarden van de dienstverlener en conform deze voorwaarden – ook na het sluiten van de overeenkomst - worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. Indien voor een dienst van MoveOut zelf een vergoeding is verschuldigd zal dat vooraf bekend gemaakt worden.

4.3 Nadat de opdrachtgever en/of de reiziger het vervoerbiljet en/of andere reisbescheiden heeft ontvangen zullen er geen tariefwijzigingen worden doorberekend.

4.4 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hij en/of de andere reizigers bij vertrek in het bezit zijn van de benodigde documenten zoals onder andere een geldig paspoort en de eventuele vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.

4.5 De opdrachtgever en/of de reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerder ingewonnen informatie nog correct is.

4.6 De opdrachtgever en/of de reiziger dient zich te houden aan de aanwijzingen door of namens de dienstverlener verstrekt en in het bijzonder aan de van toepassing zijnde inchecktijden en/of geadviseerde overstaptijden.

§ 5 Wijzigingen en annuleringen.

5.1 Annuleringen van, of wijzigingen in, verstrekte opdrachten kunnen alleen op verzoek van de opdrachtgever en dan alleen op de voor MoveOut gebruikelijke openingstijden plaatsvinden. De openingstijden zijn: werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

5.2 Indien op verzoek van de opdrachtgever annulering plaatsvindt of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast door de dienstverlener in rekening gebrachte kosten ook kosten zijn die MoveOut zelf in rekening brengt om de annulering en/of wijziging tot stand te brengen. MoveOut dient deze kosten te onderbouwen.

5.3 Indien de opdrachtgever rechtstreeks de dienst annuleert of wijzigt zijn de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

Pagina´s: 1 2 Volgende »